مرکز ترجمه ناتی

17:30 - 08:30

شنبه - چهارشنبه

تهران، صادقیه،

بین فلکه اول و دوم

درخواست پیش فاکتور
عکس نوشته

تاریخ روی مهر ناتی بیانگر چیست؟

تاریخ حک شده بر روی مهر ناتی مربوط به اعتبار مترجم ناتی است و به اعتبار ترجمه ربطی ندارد.
مترجم ناتی موظف است هر سه سال برای تمدید مجوز خود اقدام کند، که در صورت تمدید مهر جدیدی با تاریخ انقضاء جدید به وی داده می شود. مهر کردن ترجمه برای نشان دادن اعتبار مجوز مترجم برای ترجمه در تاریخ ذکر شده در ذیل ترجمه می باشد و حتی پس از تاریخ اعتبار مهر، ترجمه شما معتبر خواهد بود.

نوشته شده توسط:
Published on